Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Pełna nazwa kwalifikacji to „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” potwierdzają ją osoby które  posiadają zbiór umiejętności niezbędnych do samodzielnej  pracy na obrabiarkach CNC. W literaturze spotkamy też nazwę użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Kwalifikacja została przypisana do 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Zgodnie z opisem kwalifikacji 

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” posługuje się terminologią dotyczącą budowy obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie oraz procesów technologicznych. W oparciu o dokumentację techniczno-ruchową przygotowuje maszynę do pracy. Samodzielnie uzbraja maszynę CNC w narzędzia, uchwyty obróbkowe, przedmioty obrabiane według dołączonej dokumentacji technologicznej. Wprowadza lub koryguje niezbędne dane dotyczące narzędzi i przedmiotu obrabianego. Wczytuje i uruchamia programy numeryczne w sterowniku numerycznym maszyny. Monitoruje wykonywanie programu numerycznego i stwierdza zgodność wykonanego przedmiotu z dokumentacją technologiczną. Diagnozuje i rozwiązuje proste problemy występujące w trakcie użytkowania obrabiarek CNC. Przyjmuje odpowiedzialność za powierzone zadania.

ZBIÓR UMIEJĘTNOŚCI

Zbiór umiejętności walidowanych w czasie egzaminu podzielono na dwa zestawy.

Zestaw 1. Przygotowanie obrabiarki skrawającej sterowanej numerycznie (CNC) do pracy

Zestaw 2. Obsługiwanie obrabiarki skrawającej sterowanej numerycznie (CNC)

Zestaw 1. Przygotowanie obrabiarki skrawającej sterowanej numerycznie (CNC) do pracy

Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się dokumentacją technologiczną– rozróżnia elementy składowe procesu technologicznego
 – rozróżnia zabiegi obróbkowe oraz zakres prac wykonywanych na obrabiarkach
 – weryfikuje zgodność parametrów technologicznych zawartych w programie z dokumentacją technologiczną
 – identyfikuje narzędzia na podstawie dokumentacji technologicznej
Dobiera narzędzia do obróbki– rozróżnia materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem
 – rozróżnia typy narzędzi ze względu na przeznaczenie
 – dobiera parametry skrawania na podstawie informacji katalogowej
 – dobiera narzędzia do wykonania operacji technologicznej
Sprawdza gotowość obrabiarki do pracy– rozróżnia elementy panelu sterującego obrabiarki
 – rozróżnia tryby pracy obrabiarki
 – charakteryzuje podstawowe błędy pracy obrabiarki opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
 – wskazuje metody usuwania podstawowych błędów pracy obrabiarki
 – sprawdza stan techniczny obrabiarki w zakresie obsługi eksploatacyjnej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową

Zestaw 2. Obsługiwanie obrabiarki skrawającej sterowanej numerycznie (CNC)

Poszczególne efekty uczenia sięKryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Uzbraja obrabiarkę w narzędzia– dobiera elementy systemu mocującego narzędzia skrawające
 – montuje elementy systemu mocującego narzędzia
 – mocuje zmontowane narzędzia skrawające w obrabiarce sterowanej numerycznie
Wprowadza do sterownika obrabiarki wartości geometryczne i parametry pracy narzędzi skrawających– ustala wartości geometryczne i parametry pracy narzędzi skrawających
 – wprowadza informacje narzędziowe do tabeli na panelu sterującym
 – testuje poprawność wprowadzonych wartości
Mocuje materiał do obróbki– dobiera uchwyty i przyrządy obróbkowe do mocowania przedmiotu obrabianego oraz uzasadnia ich wybór;
 – mocuje materiał do obróbki w uchwytach lub przyrządach obróbkowych
 – ustala punkt zerowy przedmiotu obrabianego
 – wprowadza przesunięcie punktu zerowego do sterownika obrabiarki na panelu sterującym
Obsługuje obrabiarkę w trybie ręcznym i automatycznym– wprowadza program numeryczny do sterownika obrabiarki
 – testuje program numeryczny
 – dobiera tryb pracy maszyny do wykonywanej czynności
 – wykonuje czynności obsługowe w trybie ręcznym
 – uruchamia program numeryczny w trybie automatycznym
Monitoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki– nadzoruje przebieg obróbki zgodnie z procesem technologicznym
 – kontroluje wymiary przedmiotów w trakcie i po zakończeniu obróbki
 – wprowadza korekcje zużycia narzędzi do sterownika numerycznego
 – konserwuje obrabiarkę po zakończonej pracy

UWAGA!!!

  • Weryfikacja wszystkich efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji odbywa się w trakcie egzaminu.
  • W zakładce ośrodki walidujące znajdziesz opis wyposażenia w poszczególnych lokalizacjach, na których będzie prowadzony egzamin.

EGZAMIN

Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji Warunkiem przystąpienia do walidacji jest ukończenie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej .

Sam egzamin przebiega w dwóch etapach.

Cześć teoretyczna:  testu wiedzy ze znajomości obrabiarki

Cześć praktyczne : dwa zadania po jednym na tokarkę i frezarkę CNC. Na obrabiarkach znajdujących się w wybranym ośrodku walidującym. Jeśli w wybranym ośrodku jest więcej niż jeden zestaw w ankiecie „zgłoszenie do egzaminu ”  która jest do pobrania w zakładce egzamin zdający zaznacza wybrane przez siebie maszyny.

Część praktyczna egzaminu odbywa się nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu części teoretycznej.

Niezaliczenie części teoretycznej skutkuje niedopuszczeniem do części praktycznej, a tym samym osoba przystępująca do walidacji musi ponownie przystąpić do weryfikacji.

W trakcie wykonywania zadań praktycznych osoba przystępująca do walidacji posługuje się kartą technologiczną oraz uzupełnia kartę egzaminacyjną. Wszystkie zadania praktyczne musi wykonywać zgodnie z zasadami BHP i wymaganiami instrukcji stanowiskowej. Złamanie zasad BHP i zasad zawartych w instrukcji stanowiskowej skutkuje przerwaniem egzaminu.

Sprzęt przedstawiony jako wyposażenie ośrodków jest zgodny z opisem w kwalifikacji.

Poniżej możesz pobrać Monitor Polski  z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji