Dotacje inwestycyjne do 40 000,00 zł!

Przyznajemy środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej! Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do uczestnictwa w naszym projekcie! Więcej »

Bezpłatne szkolenia i poradnictwo zawodowe!

Nasza kadra wykwalifikowanych szkoleniowców i doradców zawodowych udzieli Ci profesjonalnej pomocy na każdym etapie tworzenia firmy! Więcej »

Zyskaj zatrudnienie dostosowane do Twoich kwalifikacji!

Projekt przewiduje oferty pracy dla uczestników, którzy będą mieli prawo do nieprzerwanego zatrudnienia przez 12 miesięcy! Więcej »

 

Lista uczestników, którzy otrzymają środki podstawowego wsparcia pomostowego!

Lista rankingowa - wsparcie pomostowe 22

Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych!

Zgodnie z umową na otrzymanie bezzwrotnej dotacji jednym z warunków wypłaty końcowej jest złożenie zestawienia poniesionych wydatków inwestycyjnych POBIERZ.

Ważna informacja!

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji informuje, iż zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 137 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 361 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są środki finansowe z udziałem środków europejskich, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a) oraz 56 przedmiotowej Ustawy za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137, jak również odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego. Oznacza to, iż wydatki finansowane zarówno ze środków dotacji, jak i podstawowego wsparcia pomostowego nie mogą być księgowane w koszty działalności celem umniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

UWAGA!!!

Przypominamy, o bieżącym przesyłaniu dokumentów potwierdzających opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatku (dochodowego oraz VAT – jeżeli dotyczy) do Urzędu Skarbowego w okresie otrzymania wsparcia pomostowego. W przypadku nie powstania w kolejnych miesiącach obowiązku podatkowego prosimy o wypełnić i przesłać na adres Biura Projektu (wraz z dowodami opłat) stosowne oświadczenie, którego wzór można pobrać z załącznika.

Przesłanie w/w dokumentów jest warunkiem dokonywania kolejnych przelewów.

POBIERZ – Oświadczenie o braku powstania obowiązku podatkowego

Wytyczne dotyczące oznakowania dla materiałów zakupionych w ramach projektu!

Informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w ramach Poddziałania 8.1.2, „obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy również uczestników projektu, którzy zobowiązani są przynajmniej w minimalnym zakresie przedstawić czytelną informację umieszczoną w widocznym miejscu o fakcie dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej”.

W związku z powyższym duże materiały informacyjne, promocyjne i zakupy przy oznakowywaniu muszą zawierać co najmniej obowiązkowo Logo PO KL, Flagę Unii Europejskiej z odpowiednim do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, Informację o współfinansowaniu, natomiast małe zakupy Logo PO KL oraz Flagę Unii Europejskiej. Informacja o współfinansowaniu powinna wyglądać następująco:

„Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniżej zamieszczonymi wytycznymi, w celu dostosowania działań informacyjno-promocyjnych do Państwa indywidualnej sytuacji.

Dokumentowanie zakupu używanych sprzętów!

Odpowiadając na liczne zapytania dotyczące dokumentowania zakupu używanych sprzętów i wyposażenia zamieszczamy przykładowy wzór, jaki należy pozyskać od sprzedającego. – POBIERZ

Lista rankingowa osób rekomendowanych do otrzymania bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą po zakończonej procedurze rozpatrywania odwołań!

Osoby znajdujące się na miejscach od 1 do 20 po zakończeniu procedury odwoławczej zostały rekomendowane do dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pozostałe osoby zostały wpisane na listę rezerwową i będą mogły uzyskać dofinansowanie w przypadku rezygnacji osób z wyższych miejsc listy.
Lista rankingowa WD-11.07.2014-odwolania

Lista rankingowa osób rekomendowanych do otrzymania bezzwrotnej dotacji na działalność gospodarczą!

Osoby znajdujące się na miejscach od 1 do 18 dzięki uzyskanym punktom zostały rekomendowane do dofinansowania. Osoby znajdujące się na miejscach 19-23 (zaznaczone kolorem czerwonym) zostały wpisane na listę rezerwową i będą mogły uzyskać dofinansowanie po rozpatrzeniu wszystkich odwołań lub rezygnacji osób z wyższych miejsc listy.

 Lista rankingowa WD-20.06.2014

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie po zakończonej procedurze rozpatrywania odwołań!

Informujemy, iż po zakończonej procedurze rozpatrywania odwołań, do udziału ww doradztwie i szkoleniach dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowy zawód” zakwalifikowały się osoby znajdujące się na liście rankingowej na miejscach od 1 do 24.

Pozostałe osoby zostały wpisane na listę rezerwową i będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników.

Lista rankingowa 24

Lista osób zakwalifikowanych do subsydiowanego zatrudnienia!

Informujemy, iż do projektu „Nowe kwalifikacje – nowy zawód” w ramach podjęcia zatrudnienia subsydiowanego zakwalifikowały się osoby znajdujące się na liście rankingowej na miejscach od 1 do 17.

Lista rankingowa - udział w projekcie - subsydiowane zatrudnienie